یکی از شهروندخبرنگاران  از وضعیت اورژانس بیمارستان ارومیه فیلمی را برای ما ارسال کرده است

مشكل در پذيرش بيمار تصادفي و نبود تخت كافي ميباشد كه نارضايتي ارباب رجوع را به دنبال دارد ....


یکی از شهروندخبرنگاران  از وضعیت اورژانس بیمارستان ارومیه فیلمی را برای ما ارسال کرده است

مشكل در پذيرش بيمار تصادفي و نبود تخت كافي ميباشد كه نارضايتي ارباب رجوع را به دنبال دارد ....

منبع خبرنگاران جوان