در این فیلم با گوشه ای از قدرت نظامی ایران آشنا میشوید.