عکس زییا نشنال جغرافیک عکس زیبایی  از دریاچه ارومیه منتشر کرد.