کفاش ارومیه ای که کفش ها را واکس میزند و هدیه میدهد


کفاش ارومیه ای که کفش ها را واکس میزند، نمک و بیسکویت هم هدیه میدهد