تعمیرات کلی در سینما آزادی اورمیه بزودی بازگشایی مجدد خواهد شد


تعمیرات کلی در سینما آزادی اورمیه بزودی بازگشایی مجدد خواهد شد