ترمینال ارومیه بعد از تعمییرات گسترده چهره زیبایی به خود گرفته و این زیبایی در شب با توجه به نورپردازی زیبا جلوه ای دیگر دارد


ترمینال ارومیه بعد از تعمییرات گسترده چهره زیبایی به خود گرفته و این زیبایی در شب با توجه به نورپردازی زیبا جلوه ای دیگر دارد