بارش باران و ایجاد دردسرهای شهری در شهر ارومیه ۱۲ آذر ۱۳۹۵ تصاویر ارسالی از کاربران باریش نیوز (شهروند خبرنگار)


بارش باران و ایجاد دردسرهای شهری در شهر ارومیه ۱۲ آذر ۱۳۹۵ تصاویر ارسالی از کاربران باریش نیوز (شهروند خبرنگار)